Сертификат

Рейтекс Инженеринг ООД получи сертификат за осъществяване на дейности, свързани с монтаж, сервиз или поддръжка на стационарни противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи флуорирани парникови газове. Настоящият сертификат е в пълно съответствие с чл.8 от Регламент ЕО №304/02.04.2008г. и прилагането му в други страни членки на ЕС е съгласно разпоредбите на чл.13 от цитирания регламент.

Наличието на сертификата за работа е задължително условие, което е поставено пред фирмите за да могат да поддържат подобен тип системи.

Рейтекс Инженеринг ООД получи разрешение от Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР , да осъщестява следните дейности по чл.91е, ал.2, т.1-4 от ЗМВР: "поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове" на територията на Република България.